Yleiset sopimusehdot

Yleiset sopimusehdot

Yleistä

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Domainpiste.fi internet-pohjaisten tuotteiden ja palveluiden toimituksiin kuluttaja- ja yritysasiakkaille.

Sopijaosapuolet ja voimassaolo

Sopijaosapuolina ovat Domainpiste.fi (jäljempänä: toimittaja) ja Domainpiste.fi -palvelun käyttäjä (jäljempänä: asiakas, myyjä). Sopimus astuu voimaan asiakkaan käyttäessä Domainpiste.fi-palvelua tai rekisteröidyttyään palvelun käyttäjäksi. Toimittaja pidättää oikeuden olla hyväksymättä asiakasta palvelun käyttäjäksi, estää tämän pääsy internetsivuilleen ja oikeuden poistaa asiakkaan käyttäjätili. Sopimus on voimassa niin kauan kuin asiakas käyttää toimittajan internetsivuja tai asiakkaalla on voimassaoleva käyttäjätili, ellei muuta mainita. Eri tuotteilla ja palveluilla saattaa olla tuote- tai palvelukohtaisia sopimusehtoja ja tuote- tai palvelukuvauksia, jotka poikkeavat yleisissä sopimusehdoissa määritellyistä ehdoista ja jotka asiakas hyväksyy tilausta tehdessään tai palvelua käyttäessään.

Sopimuksen kohde

Sopimuksen kohteena on domainien myynti- ja ostopalvelu ja niihin liittyvät mahdolliset lisäpalvelut.

Toimittajan vastuut, velvollisuudet ja oikeudet

Toimittaja toimii domainien myynti- ja ostopalvelussa välittäjän roolissa. Toimittaja voi tarjota asiakkailleen mahdollisuuden asiakastilin käyttöön, jonka kautta asiakas voi hallinnoida domainiensa osto- ja myyntitoimeksiantoja, yhteystietojaan sekä muita mahdollisia palveluun liittyviä tietoja.

Mikäli myyjän tai ostajan oikeudessa edustaa ilmoittamaansa tahoa, tai oikeudessa myydä tai ostaa domain on epäselvyyksiä tai puutteita, tai on syytä epäillä sellaista, on toimittajalla oikeus jäädyttää kauppasumma ja domainien siirto siihen saakka, kunnes asiakas on antanut tarvittavat ja hyväksyttävät selvitykset. Mikäli asiakas ei toimita hyväksyttäviä selvityksiä kohtuullisessa ajassa on toimittajalla oikeus kieltäytyä saattamasta kauppaa loppuun ja palauttaa domainille varatut varat ja domainit asiakkaalle. Toimittajalla on aina oikeus poistaa toimeksianto palvelusta.

Toimittajan tarjoamat palvelut voivat olla joko kokonaan tai osittain toimittajan tuottamia tai kolmannelta osapuolelta ostettuja palveluita.

Palvelun mahdolliset häiriöt ja viat korjataan toimittajan normaalina työaikana ja niin pian kuin mahdollista. Mikäli toimittaja tekee huolto- muutos- ym. töitä, ei toimittaja ole vastuussa, jos näiden töiden vuoksi asiakkaan teknistä varustusta tarvitsee säätää tai muulla tavalla mukauttaa tai se ei enää riitä palvelun toteuttamisessa tai käyttämisessä tai asiakkaan teknisissä laitteissa ilmenee muita seurauksia tai väärää informaatiota

Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet

Jos palvelua käytetään asiakkaan tieten lain- tai hyvän tavan vastaiseen toimintaan ja se vahingoittaa toimittajaa tai sen goodwill-arvoa, asiakas vastaa toimittajalle aiheutuneesta vahingosta. Asiakas vastaa toimittajalle, toimittajan käyttämille laitteille ja ohjelmistoille, tietoliikenneverkolle ja sen muille käyttäjille aiheuttamistaan vahingoista sekä vikojen etsimisestä aiheutuneet kustannukset. Asiakkaan on korvattava toimittajalle ne kustannukset, jotka tämä mahdollisesti joutuu maksamaan kolmannelle osapuolelle asiakkaan toimenpiteiden tai asiakkaan laitteiston vikojen, häiriöiden tai asiakkaan laitteiston toimittajan verkkoon yhteensopimattomuuden vuoksi. Mikäli kolmas osapuoli käynnistää toimittajaa vastaan oikeudenkäynnin tai ryhtyy muihin toimiin toimittajaa vastaan asiakkaan tietoverkossa toiminnan takia, asiakas vastaa tästä toimittajalle aiheutuvista kustannuksista.

Asiakkaan on säilytettävä käyttäjätunnus, salasana ja kaikki muut näihin verrattavat tunnistetiedot siten, että ne eivät joudu ulkopuolisten käyttöön. Asiakas vastaa kaikesta tunnisteidensa avulla tapahtuneesta käytöstä ja salasanan vaihdosta aiheutuvista vahingoista ja kustannuksista.

Asiakas edustaa ilmoittamaansa tahoa. Mikäli asiakkaan todetaan ilmoittaneen virheellisiä tietoja tai asiakkaalla ei muuten ole oikeus edustaa ilmoittamaansa tahoa, katsotaan asiakkaan edustavan itseään henkilökohtaisesti. Asiakas käyttää toimittajan palveluita ja tietoverkkoa omalla vastuullaan ja vastaa toiminnastaan. Asiakas vapauttaa toimittajan ja sen työntekijät ja yhteistyökumppanit kaikista mahdollisista seuraamuksista, joita asiakkaan toimet saattavat aiheuttaa suoraan tai välillisesti toimittajan palveluihin, tekijänoikeuksiin, kolmansien osapuolien oikeuksiin ja vahingonkorvausvaatimuksiin tai internet-tietoverkkoon liittyen.

Asiakas on vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja velvollinen ilmoittamaan niistä muuttuneista tiedoista, jotka koskevat tilattuja palveluita/tilaajaa. Asiakas vastaa väärien/muuttuneiden tietojen oikaisusta muodostuvista kuluista. Asiakas vastaa oikeudestaan ostaa, myydä, antaa toimeksiantoja ja oikeudestaan hallita myytäviä tai ostettavia verkkotunnuksia.

Asiakas on velvollinen tutustumaan sopimusehtoihin, palvelukuvauksiin ja hinnastoon ennen palvelun käyttöä. Myyjä on velvollinen toimittamaan lainvaatimusten mukaisen kuitin/laskun ostajalle.

Asiakas sitoutuu noudattamaan Suomen kulloinkin voimassa olevaa lakia ja hyviä tapoja. Erityisesti asiakkaan tulee varmistua siitä, että noudattaa tekijänoikeus- ja verkkotunnuslainsäädäntöä. Toimittajalla on oikeus tilapäisesti tai pysyvästi sulkea tai peruuttaa toimeksianto tai asiakkaan oikeus käyttää Domainpiste.fi -palvelua, jos asiakkaan toiminta osoittautuu Suomen lakien, näiden sopimusehtojen tai hyvien tapojen vastaiseksi.

Tarjousten sitovuus

Ostajan tekemät tarjoukset ja myyjän tekemät vastatarjoukset ovat juridisesti sitovia. Osapuolia sitova kauppa syntyy, kun ostaja hyväksyy myyjän asettaman hinnan tai myyjä hyväksyy ostajan tarjouksen. Vastatarjoukset ovat sitovia seitsemän päivän ajan, ellei vastapuoli sitä ennen hylkää tarjousta tai tee vastatarjousta. Mikäli tarjous tai vastatarjous hylätään, päättyy sitovuus tältä osin välittömästi. Mikäli kohteesta tulee uusia tarjouksia saa myyjä ottaa niitä vastaa ja kertoa toiselle ostajalle tästä ja myyjällä on aina oikeus myydä korkeimman tarjouksen tekijälle. Mikäli myyjä on hyväksynyt tarjouksen kauppa ei jatku enää, mutta mikäli ostaja ei maksa käsirahaa tai tuotetta vapautuu tuote myyntiin takaisin 7 päivän päästä tarjouksen hyväksymisestä.

Maksut

Toimittaja veloittaa palvelustaan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaiset maksut. Toimittaja tilittää suorituksen myyjälle mahdollisimman pian, viimeistään viiden pankkipäivän kuluessa siitä kun suoritus on kirjautunut toimittajan tilille ja domain on siirtynyt toimittajan hallintaan. Toimittaja siirtää domainin ostajan hallintaan mahdollisimman pian, viimeistään viiden työpäivän kuluessa siitä kun domain on toimittajan hallinnassa.

Asiakas vastaa domainiin liittyvien lisäpalvelujen, kuten nettisivujen mahdollisista siirto- ja ylläpitokustannuksista suoraan palveluntarjoajalleen.

Toimittaja on oikeutettu kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaiseen palkkioon, mikäli kaupan purkautuminen johtuu asiakkaan virheellisestä toiminnasta.

Vastuu virheistä ja vahingonkorvaus

Toimittaja vastaa vain vahingoista, jotka johtuvat sen omasta tahallisesta tai törkeästä huolimattomasta toiminnasta. Toimittaja ei vastaa välillisistä vahingoista. Vahingonkorvausta on vaadittava toimittajalta kirjallisesti yhden kuukauden kuluessa siitä, kun asiakas havaitsi tai sen olisi pitänyt havaita vahingonkorvausvaatimuksen perusteena olevan virheen tai siitä kun virhe olisi pitänyt havaita. Toimittajan vahingonkorvausvelvollisuus on aina enintään toimittajan laskuttaman komission osuus.

Sopimuksen siirtäminen

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta osaksikaan ilman toimittajan suostumusta.

Toimittajalla on kuitenkin ilman asiakkaan suostumusta oikeus siirtää sopimus kokonaan tai osittain samaan konserniin toimittajan kanssa kuuluvalle taholle sekä kolmannelle, jolla sopimuksen tarkoittama liiketoiminta siirtyy. Toimittajalla on lisäksi oikeus siirtää sopimukseen perustavat saatavansa kolmannelle. Saatavien siirtoa koskevan ilmoituksen jälkeen maksut voidaan pätevästi suorittaa ainoastaan siirronsaajalle.

Sovellettava laki ja riitojen ratkaiseminen

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimuksen soveltamista ja tulkintaa koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti osapuolten välisin neuvotteluin. Sopimuksesta aiheutuvat riidat, joista ei päästä yksimielisyyteen neuvottelemalla ratkaistaan toimittajan kotipaikan käräjäoikeudessa. Toimittajalla on kuitenkin aina oikeus viedä rahamääräistä saatavaansa koskeva vaatimus myös palvelun tarjojan kotipaikan käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

Yleisten sopimusehtojen voimassaolo

Nämä yleiset sopimusehdot ovat voimassa 1.11.2016 lukien toistaiseksi.